Program Operacyjny "Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020

Rybactwo i Morze - Województwo Podkarpackie

Obydwie grupy rybackie mają zasięg międzywojewódzki, gdyż obejmują część województw podkarpackiego (19 gmin) i lubelskiego (8 gmin). Skupiają łącznie 251 240 mieszkańców.

Łączny budżet Programu Operacyjnego wyniósł ponad 19 milionów złotych.
Grupy rybackie przeprowadziły łącznie  26 naborów wniosków o przyznanie pomocy, w wyniku których zawartych zostało 156 umów o przyznanie pomocy. Biorąc pod uwagę wartość dotychczas podpisanych umów wykorzystanie środków z Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020 przedstawia się następująco:

- podpisane umowy – 156 umów na łączną kwotę blisko 19 mln zł.

- złożone wnioski o płatność końcową – 152 wnioski na kwotę ponad 17,5 mln zł.

- liczba zakończonych projektów -  149 projektów na kwotę ponad 16,5 mln zł.

na operacje polegające na:

- tworzeniu i utrzymaniu nowych miejsc pracy – od początku Programu utworzono i utrzymano ponad 80 miejsc pracy,

- zwiększaniu potencjału turystycznego poprzez, między innymi, budowę infrastruktury turystycznej – ponad 70 operacji (wiaty, parkingi, place zabaw, ścieżki edukacyjne).

- promocję dziedzictwa kulturowego oraz ochronę środowiska naturalnego - w tym ochrona przed kłusownictwem – ponad 25 operacji (regulacja ruchu turystycznego, remonty urządzeń wodnych, zakup quadów, samochodów terenowych, dronów, kamer termowizyjnych).

- integrację środowiska rybaków i lokalnej społeczności - ponad 20 operacji (szkolenia zarówno branżowe jak i aktywizujące lokalną ludność, wyjazdy studyjne na tereny związane z rybactwem i akwakulturą w innych województwach).

- wzbogacenie łańcucha dostaw produktów rybactwa, przetwórstwa i handlu – ponad 40 operacji (remonty stawów, linie do przetwórstwa ryb, wędzarnie, budowa i modernizacja restauracji z ofertą produktów rybnych,  zakup pojazdów do transportu i sprzedaży ryb).

- wspieranie innowacji w obszarze rybołówstwa i akwakultury zawierające się w większości realizowanych operacji, które tworzone były na danym obszarze po raz pierwszy.

 

Do pobrania:

© 2023 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01, e-mail: urzad@podkarpackie.pl