Program Operacyjny "Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020

Rybactwo i Morze - Województwo Podkarpackie

Spis treści

 W Rudzie Różanieckiej k. Narola w dniu 21.07.2016 roku odbyła się konferencja szkoleniowo-informacyjna dotycząca Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” 2014-2020. Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej” i Rybacka Lokalna Grupa Działania „Roztocze” otrzymały łącznie 4 mln euro (około 16 mln złotych) z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego na realizację strategii rozwoju lokalnych grup rybackich. Umowy na realizację strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność z Lokalnymi Grupami Rybackimi zostały podpisane w 23.05.2016 roku. Obie grupy: „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej” i Rybacka Lokalna Grupa „Roztocze” otrzymały po 2 mln euro czyli po ok. 8 mln złotych. Strategie rozwoju lokalnego realizowane będą w latach 2016-2023. Przedstawiciele Lokalnych Grup Rybackich obecni w Rudzie Różanieckiej przedstawili plany, na co chcą spożytkować te pieniądze. Tereny objęte planowanym wsparciem finansowym to: z obszaru „Lokalnej Grupy Rybackiej Puszczy Sandomierskiej” gminy z terenu województwa podkarpackiego: Kolbuszowa, Dzikowiec, Bojanów, Baranów Sandomierski, Nowa Dęba, Grębów, Gorzyce, Zaleszany, Radomyśl nad Sanem oraz Zaklików. Gminy należące do LGR z terenu województwa lubelskiego to: Modliborzyce, Janów Lubelski i Potok Wielki. Z kolei Rybacka Lokalna Grupa Działania „Roztocze” obejmuje swym zasięgiem takie gminy z terenu województwa podkarpackiego jak: Medyka, Stubno, Radymno, Laszki, Wiązownica, Stary Dzików, Lubaczów, Cieszanów oraz Narol oraz  z województwa lubelskiego: Adamów, Bełżec, Krasnobród, Lubycza Królewska i Tomaszów Lubelski.

 

 Wsparcie finansowe pozwoli na realizację inwestycji i projektów w ramach lokalnych strategii rozwoju. Głównie realizowanym celem programu operacyjnego będzie „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”. Z wartości podpisanych umów co najmniej 50 % środków finansowych przeznaczone będzie na działania bezpośrednio związane z tworzeniem lub utrzymaniem miejsc pracy. Wybrane wnioski do dofinansowania przez LGR-y muszą realizować poniższe cele:

  1. Podnoszenie wartości produktów, tworzenie miejsc pracy, zachęcanie młodych ludzi i propagowanie innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury;
  2. Wspieranie zróżnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich;
  3. Wspieranie i wykorzystywanie atutów środowiska na obszarach rybackich i akwakultury, w tym działania na rzecz łagodzenia zmian klimatu;
  4. Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego;
  5. Powierzenie społecznościom rybackim ważniejszej roli w rozwoju lokalnym oraz zarządzaniu lokalnymi zasobami rybołówstwa i działalnością morską;

O unijne pieniądze będą mogły się starać osoby fizyczne, prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, w zależności od rodzaju działań. Warte uwagi jest to, iż udało się zwiększyć pulę pieniędzy dla LGR-ów z 3 do 4 mln euro. Dzięki wspólnej inicjatywnie Prezesów obu grup rybackich oraz Zarządu Województwa Podkarpackiego udało się zdobyć dodatkowe 750 tys. euro z Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi, a 250 tys. euro przeznaczył na ten cel Marszałek Województwa Lubelskiego w ramach przydzielonych dla woj. lubelskiego środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Morskiego
i Rybackiego.

W spotkaniu wzięli udział: Władysław Ortyl-Marszałek Województwa Podkarpackiego, Lucjan Kuźniar-Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego, Janusz Wrona-Dyrektor Departamentu Rybołówstwa w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Maria Fajger-wiceprezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, przedstawiciel z województwa lubelskiego, Jolanta Perkowska- Naczelnik w Departamencie Rybołówstwa,   pracownicy Departamentu PROW na czele z Panią Magdaleną Sobiną- Zastępcą Dyrektora Departamentu PROW oraz społeczność rybacka.

Copyright © 2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01, e-mail: urzad@podkarpackie.pl