RYBY podkarpackie UE

Prawo Unijne

 - ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego narzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006

pobierz plik

 - ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2015/531 z dnia 24 listopada 2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 poprzez określenie kosztów kwalifikujących się do wsparcia z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w celu poprawy higieny, zdrowia, bezpieczeństwa i warunków pracy rybaków, ochrony i odbudowy morskiej różnorodności biologicznej i ekosystemów morskich, łagodzenia skutków zmiany klimatu i poprawy efektywności energetycznej statków rybackich.               

- pobierz plik

 - ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu

Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenia Rady (WE) nr 2328/2003, (WE) nr861/2006, (WE) nr 1198/2006 i (WE) nr 791/2007 oraz

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1255/2011.

- pobierz plik

 

 

 

Prawo Krajowe

OBWIESZCZENIA:

- Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez samorząd województwa zadań instytucji zarządzającej Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” oraz warunków finansowania samorządu województwa w związku z wykonywaniem tych zadań - pobierz plik

- Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań prowadzonych w ramach współpracy, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” - pobierz plik

- Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” - pobierz plik

 

Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez samorząd województwa zadań instytucji zarządzającej Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” oraz warunków finansowania samorządu województwa w związku z wykonywaniem tych zadań - pobierz plik

- Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności - pobierz plik

 

USTAWY:

-USTAWA z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. - pobierz plik

-USTAWA z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności. - pobierz plik

-USTAWA z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz niektórych innych ustaw - pobierz plik
-USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych -pobierz plik
 
ROZPORZĄDZENIA:
-ROZPORZĄDZENIE Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 19 października 2016 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez samorząd województwa zadań instytucji zarządzającej Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” oraz warunków finansowania samorządu województwa w związku z wykonywaniem tych zadań. - pobierz plik

-ROZPORZĄDZENIE Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 19 października 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy technicznej zawartej w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”. - pobierz plik

-ROZPORZĄDZENIE Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze
i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze". - pobierz plik

- ROZPORZĄDZENIE Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej a dnia 27 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym " Rybactwo i Morze" - pobierz plik

-ROZPORZĄDZENIE Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie warunków i trybu  udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i terminów składania wniosków o płatność w ramach programu finansowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. -  pobierz plik

-ROZPORZĄDZENIE Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej  z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie zakresu i rodzaju   sprawozdań oraz trybu i terminów ich przekazywania w ramach realizacji Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" - pobierz plik

-ROZPORZĄDZENIE Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 21 września 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu oraz terminów przeprowadzania kontroli realizacji strategii rozwoju lokalnego oraz w odniesieniu do operacji w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” oraz wzoru upoważnienia do wykonywania czynności w ramach tych kontroli - pobierz plik

-ROZPORZĄDZENIE Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 04 kwietnia 2017 r. w sprawie trybu, zakresu, terminów i szczegółowego sposobu rozliczania wydatków poniesionych w ramach realizowanych operacji Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze"- pobierz plik

-ROZPORZĄDZENIE Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 07 marca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu, przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań prowadzonych w ramach współpracy, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” - pobierz plik

Informacja i Promocja

Zasady promocji i oznakowania projektów – umowy podpisane od 15 lutego 2019 roku

Jeżeli korzystasz z unijnego wsparcia masz nie tylko prawo, ale i obowiązek, aby o tym informować. Skąd taki obowiązek? Wszyscy obywatele Unii Europejskiej mają prawo do wiedzy, w jaki sposób są wykorzystywane jej zasoby finansowe. Dlatego UE wymaga informowania opinii publicznej, uczestników i odbiorców projektów, o tym, że dane przedsięwzięcie było możliwe między innymi dzięki unijnej pomocy finansowej.

Poniżej znajdziesz informacje dotyczące zasad oznaczania projektów obowiązujące dla umów podpisanych od 15 lutego 2019 r.

Ogólne zasady

We wszystkich działaniach informacyjnych i promocyjnych skierowanych do beneficjentów, potencjalnych beneficjentów i opinii publicznej, popularyzujących wsparcie ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, musi być zapewniona właściwa identyfikacja wizualna Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” (PO RYBY 2014-2020) i Unii Europejskiej (UE), tj. stosowanie odpowiednich oznaczeń.

Informacje o dofinansowaniu powinieneś podawać w trakcie realizacji operacji, przy okazji wszystkich działań informacyjnych i promocyjnych. Nie istnieje jeden obowiązkowy, z góry określony zestaw działań informacyjno-promocyjnych, które musisz zrealizować. Trzeba natomiast wybrać takie działania, które będą zgodne z celem Twojego projektu oraz jego charakterem i skalą.

Chodzi o to, by prowadzone działania były zgodne z charakterem operacji i jej celem, prawidłowo oznaczone, zadeklarowane we wniosku o dofinansowanie i realizowane na podstawie zawartej umowy o dofinansowanie, a także rozliczone we wniosku o płatność, jak też w przypadku operacji, której całkowite wsparcie publiczne przekracza 500 tys. euro, prowadzone w okresie realizacji operacji oraz przez okres 5 lat od dnia złożenia wniosku o płatność końcową, co może zostać zweryfikowane w trakcie kontroli ex-post.

Powinieneś też odpowiednio oznaczać dokumenty dotyczące projektu, które będziesz publikować np.: ogłoszenia, raporty, publikacje, materiały dla prasy etc. Ta sama zasada obowiązuje Cię w przypadku wszelkich dokumentów i materiałów przeznaczonych dla uczestników projektów np. zaświadczeń, certyfikatów, materiałów informacyjnych, programów szkoleń i warsztatów, list obecności.

Nie zapomnij o odpowiednim oznaczeniu miejsca operacji. Jeśli dofinansowanie dla Twojej operacji dotyczy infrastruktury, prac budowlanych lub zakupu środków trwałych i przekracza 500 tys. euro – umieść tablice informacyjne i/lub tablice pamiątkowe.

Obowiązkowe jest również umieszczenie tablicy w siedzibie rybackiej lokalnej grupy działania (RLGD).

Kiedy to zrobić? Tablice informacyjne umieszcza się w trakcie trwania operacji, a tablice pamiątkowe po jej zakończeniu.

Obowiązek prowadzenia działań informacyjno–promocyjnych dotyczy wszystkich beneficjentów.

Instytucje ogłaszające nabór/konkurs mogą określać dodatkowe wymagania dotyczące np. działań informacyjnych i promocyjnych w ramach operacji. Mogą one wymagać, aby we wnioskach o dofinansowanie (w przypadku priorytetu 4 – w Szczegółowym opisie realizacji operacji) beneficjent przedstawił propozycje działań informacyjnych i promocyjnych dla operacji, czyli tak zwany Opis promocji operacji. Działania te mają za zadanie informowanie ogółu społeczeństwa o celach operacji i wsparciu unijnym dla operacji.

Jeśli propozycja takich działań stanowi część wniosku o dofinansowanie, może być oceniana zgodnie z zasadami opisanymi w regulaminie naboru. Powyższy wymóg może dotyczyć również projektów pozakonkursowych. Zatem zanim złożysz wniosek o dofinansowanie, sprawdź w dokumentacji, czy wymagany jest taki opis promocji operacji.

Masz stronę internetową? Jeśli tak, także na niej umieść krótki opis operacji i wstaw znaki Unii Europejskiej i PO RYBY. Ważne jest, aby flaga UE i napis Unia Europejska były widoczne od razu w momencie wejścia na stronę www.

Nie zapomnij udokumentować swoich działań informacyjnych i promocyjnych. Instytucje kontrolujące mogą sprawdzić spełnienie obowiązków informacyjnych. Pamiętaj, że jako beneficjent masz możliwość skorzystania z różnych form promocji operacji we współpracy z instytucjami, które zajmują się Funduszami Europejskimi.

Obowiązki informacyjne i możliwości promocji Twojej operacji znajdziesz w Księdze Wizualizacji Znaku.

Obowiązkowe oznaczenia

Jeżeli jesteś beneficjentem Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” musisz oznaczać:

  • działania i materiały informacyjne i promocyjne,
  • dokumenty związane z operacją podawane do wiadomości publicznej i przeznaczone dla uczestników operacji,
  • miejsca realizacji współfinansowanego przedsięwzięcia. 

Każde oznaczenie w wersji pełnokolorowej musi zawierać następujące znaki:

  • znak (symbol) Unii Europejskiej UE oraz nazwy: Unia Europejska, Europejski Fundusz Morski i Rybacki;
  • logo PO RYBY 2014-2020, złożone z symbolu graficznego oraz nazwy programu.

W zestawie kilku znaków logo Unii Europejskiej zawsze występuje po prawej stronie, logo PO RYBY 2014-2020 po lewej, pomiędzy nimi inne znaki, rozmieszczone w równej odległości.

W przypadku działań informacyjnych i promocyjnych finansowanych z funduszy EFRROW i EFMR, które beneficjent realizuje w formie materiałów przedstawianych do publicznej wiadomości, różnią się one oznaczeniem od jednofunduszowych. Ich wymogi określa rozporządzenie 808/2014 oraz Księga Wizualizacji Znaku PO RYBY 2014-2020. Zgodnie z nimi takie działania oznaczamy elementami:

  • logo Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” (PO RYBY 2014-2020);
  • logo Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020);
  • logo LEADER – w przypadku działań angażujących środki finansowe w ramach Leader;
  • znak (symbol) Unii Europejskiej UE oraz nazwy: Unia Europejska, Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne.

Znak Unii Europejskiej – Europejski Fundusz Morski i Rybacki

Znak PO RYBY 2014-2020

Widoczność znaków

Logo UE oraz logo PO RYBY 2014-2020 muszą być zawsze umieszczone w widocznym miejscu. Ich umiejscowienie oraz wielkość muszą być odpowiednie do charakteru i wielkości materiału, przedmiotu czy dokumentu. Musisz zwrócić szczególną uwagę, aby logotypy i napisy były czytelne dla odbiorcy i wyraźnie widoczne.

Minimalna wysokość symbolu Unii wynosi 1 cm. W przypadku niewielkich przedmiotów reklamowych, minimalna wysokość to 5 mm

Kolejność znaków

Znak PO RYBY 2014-2020 znajduje się zawsze z lewej strony, a logo Unii Europejskiej z prawej strony. W przypadkach, gdy nie można umieścić logotypów w poziomie, należy wykorzystać pionowe ułożenie, w którym logo PO RYBY 2014-2020 znajduje się na górze,
a logo UE na dole.

Liczba znaków

Liczba znaków zestawionych – w jednej linii – ze sobą nie może przekraczać czterech. Dodatkowe znaki, jeśli są niezbędne, należy umieścić w innej linii. Jeśli w zestawieniu lub na materiale występują inne dodatkowe znaki, to nie mogą być one większe (mierzone wysokością lub szerokością) od symbolu (flagi) Unii Europejskiej. W zestawieniu znaków można dodać logo beneficjenta. Natomiast nie można umieszczać znaków wykonawców, którzy wykonują działania i usługi w ramach projektu, a nie są beneficjentami.

Tablice informacyjne i pamiątkowe

W Księdze Wizualizacji Znaku określiliśmy obowiązujące wzory tablic. Tam również znajdziesz opis Twoich obowiązków w zakresie informacji i promocji.

Więcej informacji dotyczących prawidłowego oznaczania działań i obowiązków beneficjenta programu znajdziesz w Księdze wizualizacji znaku PO RYBY 2014-2020 obowiązującej od dnia 15 lutego 2019 r. 

Instytucja Zarządzająca na podstawie Planów opracowanych przez Instytucje Pośredniczące przygotowała Plan Informacji i Promocji Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na rok 2018

Poniżej Księga wizualizacji znaku PO RYBY 2014-2020 obowiązująca do dnia 14 lutego 2019 r.

Księga wizualizacji znaku PO RYBY 2014-2020.

LOGOTYPY I PLIKI DO POBRANIA

Logo MGMiŻŚ pobierz pliki.zip
Logo PO RYBY 2014-2020 pobierz pliki.zip
Znak Unia Europejska (wersja polska i angielska) pobierz pliki.zip
Znak Unia Europejska z Europejskim Funduszem Morskim i Rybackim (wersja polska i angielska) pobierz pliki.zip
Znak Unia Europejska z Europejskimi Funduszami Strukturalnymi i Inwestycyjnymi (wersja polska i angielska) pobierz pliki.zip
Przykładowe ułożenie logotypów pobierz plik.doc
Księga wizualizacji znaku PO RYBY 2014-2020 obowiązująca od 15.02.2019 r. pobierz plik.pdf