Informacja dotycząca odsetek naliczonych przez ban od środków zgromadzonych na rachunku bankowym beneficjenta - pismo do pobrania