Samorząd Województwa Podkarpackiego wdraża poszczególne działania objęte Programem Operacjnym "Rybactwo i Morze" 2014-2020 w ramach realizacji Priorytetu 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej". Wsparcie do 31.12.2019 r. uzyskały operację mające na celu:

  1. Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność w tym koszty bieżące i aktywizacja;
  2. Działania prowadzone w ramach współpracy LGR.

       Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność

Pomoc finansowa na realizację operacji w ramach wyżej wymienionego działania jest przyznawana na realizację następujących cełow:

  1. Podnoszenie wartości produktów, tworzenie miejsc pracy, zachęcanie młodych ludzi i propagowanie innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury;
  2. Wspieranie zróżnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich;
  3. Wspieranie i wykorzystywanie atutów środowiska na obszarach rybackich i akwakultury, w tym działania na rzecz łagodzenia klimatu;
  4. Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego;
  5. Powierzenie społecznościom rybackim ważniejszej roli w rozwoju lokalnym oraz zarządzaniu lokalnymi zasobami rybołówstwa i działalnością morską.

       W wyniku przeprowadzonych w 2017 i 2018 roku naborów wniosków o przyznanie pomocy przez Lokalne Grupy Rybackie (LGR) realizujące zapisy zawarte w Lokalnych Strategiach Rozwoju (LSR) do Samorządu Województwa Podkarpackiego do dnia 31.12.2018 roku wpłynęło 59 wniosków o przyznanie pomocy na kwotę 9 586 177,84 zł w ramch ww. działań. W wyniku oceny złożonych wniosków podpisano 54 umowy o dofinansowanie na kwotę 8 986 057,00 zł. Pomoc finansowa została przyznana podmiotom publicznym, społecznym i gospodarczym.

       Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Zawarcie umowy ramowej umożliwia LGR wsparcie bieżącego funkcjonowania Lokalnych Grup Rybackich i ich biur zapewniając sprawną i efektywną pracę oraz doskonalenie zawodowe osób uczestniczącycj w realizacji Lokalnych Strategii Rozwoju. Do dnia 31.12.2018 roku LGR-y złożyły 8 wnioskóe o dofinansowanie na łączną kwotę 1 150 986,18 zł. W wyniku przeprowadzonej weryfikacji złożonych wnioskóe zawarto do końca IV kwartału 2018 roku 6 umów na kwotę 803 817,00 zł.

       Działania prowadzone w ramach współpracy Lokalnych grup Rybackich

Do końca 2018 roku do SW Podkarpackiego wpłynęło 6 wniosków o dofinansowanie na kwotę 480 862,00 zł. Podpisano 5 umów o dofinansowanie na kwotę 371 423,00 zł. 

 DSC 0007

 

DSC 00331

DSC 0025

DSC 0199

DSC 0209

DSC 0213

DSC 0242

DSC 0487

DSC 0511

DSC 0565

DSC 0569

DSC 0585